WARUNKI UCZESTNICTWA:
Niniejszy formularz zgłoszeniowy stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu. Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie e-mailem wypełnionego formularza oraz dokonanie wpłaty na konto Instytutu Rozwoju Kadr – BRE Bank, nr: 70 1140 2004 0000 3002 3316 0622.

WARUNKI REZYGNACJI:
Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (e-mailem) najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. W przypadku nieobecności zgłoszonego uczestnika na szkoleniu, zgłaszający zapłaci 100% kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

W przypadku odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia z powodu nie zebrania się minimalnej grupy uczestników lub powodów niezależnych od organizatora, zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 7 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota dokonanej wpłaty.

W związku z Ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Instytut Rozwoju Kadr do celów organizacyjnych oraz marketingowych, z zachowaniem prawa do ich wglądu i poprawiania.

Nazwa firmy:

Adres:

NIP:

Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia:

Zwolnienie z VAT (TAK/NIE)?Niniejszym zgłaszam udział w szkoleniu poniżej wymienione osoby

Imię
Nazwisko
PESEL
Stanowisko służbowe
E-mail

Imię
Nazwisko
PESEL
Stanowisko służbowe
E-mail

Imię
Nazwisko
PESEL
Stanowisko służbowe
E-mail

Imię
Nazwisko
PESEL
Stanowisko służbowe
E-mail

BACK