Autor: Małgorzata Tobiszewska – trener i ekspert w zakresie HR, zarządzania, outplacementu i rynku pracy, absolwentka MBA, Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Doświadczony menadżer, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Ekspert Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ekspert Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.
______________________

ZARZĄDZANIE WIEKIEM W FIRMIE

Po co zarządzać wiekiem?

Starzenie się ludności i niska dzietność społeczeństwa traktowane są w Europie Zachodniej jako ogromne zagrożenie dla rynku pracy. Spadek liczby osób w wieku produkcyjnym w nieodległej perspektywie grozi poważnym niedoborem pracowników, a co za tym idzie załamaniem systemu emerytalnego. Zarządzanie wiekiem to element zarządzania zasobami ludzkimi i różnorodnością. Polega na realizacji działań, które pozwalają na bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich, dzięki uwzględnieniu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku.

Czym jest Strategia Zarządzania Wiekiem?

Strategia Zarządzania Wiekiem przygotowuje organizację do wyzwań, z którymi wkrótce będzie musiała się zmierzyć. Starzenie się społeczeństwa wymusza na przedsiębiorcach stworzenie takiej strategii. Dla firmy oznacza to wzrost konkurencyjności, wzrost motywacji pracowników, pełniejsze wykorzystanie zasobów własnych, poprawienie zdolności wykonywania pracy u starszych pracowników oraz tworzenie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy.

Przedsiębiorstwa wdrażające SZW powinny zwrócić szczególną uwagę na siedem obszarów (wg klasyfikacji Naegele i Walkera):

rekrutacja i selekcja pracowników,
kształcenie ustawiczne pracowników,
rozwój kariery zawodowej,
elastyczne formy zatrudnienia,
ochrona i promocja zdrowia,
przesunięcia między stanowiskami,
kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę.

Co mogę zrobić w mojej firmie?

W celu ułatwienia wdrożenia SZW rekomendujemy narzędzia zarządzania wiekiem w ramach poszczególnych obszarów. Stworzenie katalogu skutecznych działań wymagało przeprowadzenia badań dobrych praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa różniące się wielkością, rodzajem działalności, charakterystyką zatrudnienia, zagrożeniem konkurencją, stylem zarządzania, doświadczeniem w prowadzeniu biznesu. Dzięki tym badaniom można teraz określić, które działania przynoszą w określonych warunkach najlepsze efekty. I w danej firmie zaimplementować wyselekcjonowane już narzędzia i działania.

Dopiero kompleksowe podejście bazujące na szczegółowych rekomendacjach (uzyskanych podczas indywidualnego doradztwa dla firmy) i polegające na łączeniu wszystkich siedmiu obszarów, dzięki efektowi synergii, zapewnia większą skuteczność. Warto więc wybrać sprawdzone i rekomendowane narzędzia.

Do głównych czynników sukcesu wdrożenia SZW w firmie zaliczyć należy przede wszystkim:

poparcie ze strony zarządu, związków zawodowych,
włączenie SZW w ogólną strategię przedsiębiorstwa,
przeszkolenie kadry kierowniczej z zakresu SZW,
przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników.

Instytut Rozwoju Kadr opracowuje Strategie Zarządzania Wiekiem. Więcej praktycznej wiedzy można zdobyć podczas szkoleń zamkniętych lub projektów doradczych realizowanych przez Instytut Rozwoju Kadr.
_____________

Opracowanie: 2012 rok

Małgorzata Tobiszewska

BACK